EvanjelickýObediáš1,2

Obediáš 1:2

Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý.


Verš v kontexte

1 Videnie Ab­diášovo. Tak­to vraví Hos­podin, Pán, o Edóm­sku, keď po­slal po­sla k národom s od­kazom: Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! počuli sme správu od Hos­podina: 2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý. 3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trh­linách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Vravíš si vo svojom srd­ci: Ktože ma zvrh­ne na zem?

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľa, učinil som ťa malým medzi národami; opov­ržený si veľmi.

Evanjelický

2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý.

Ekumenický

2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý.

Bible21

2 Hle, činím tě ne­pa­trným mezi národy, budeš v nej­větším opo­vržení!