Evanjelický4. Mojžišova6,19

4. Mojžišova 6:19

Numeri

Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy.


Verš v kontexte

18 Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva. 19 Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy. 20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom vez­me kňaz varené plece z barana a jeden nek­vasený koláč z koša a jeden nek­vasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarej­stvo.

Evanjelický

19 Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy.

Ekumenický

19 Po­tom kňaz vez­me varené baranie plece, z koša nek­vasený koláč, nek­vasený po­súch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svoj­ho nazirej­ského sľubu.

Bible21

19 Kněz vez­me z ono­ho be­ra­na vařené ple­ce, z koše vez­me je­den ne­kvašený bo­chánek a jednu ne­kvašenou placku a po­té, co si na­zír oho­lí zna­mení svého za­svěcení, vloží to vše do jeho dlaní.