Evanjelický4. Mojžišova6,18

4. Mojžišova 6:18

Numeri

Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva.


Verš v kontexte

17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu. 18 Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva. 19 Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 A nazarej oholí hlavu svoj­ho nazarej­stva pri dveriach stánu shromaždenia a vez­me vlasy hlavy svoj­ho nazarej­stva a dá na oheň, ktorý bude pod bit­nou obeťou po­koj­nou.

Evanjelický

18 Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva.

Ekumenický

18 Po­tom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vez­me vlasy svoj­ho nazirej­ského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločen­stva.

Bible21

18 Na­zír si pak u vcho­du do Stanu setkávání oho­lí vla­sy, zna­mení svého na­zír­ského za­svěcení, vez­me je a vloží do ohně pod pokojnou obětí.