Evanjelický4. Mojžišova6,13

4. Mojžišova 6:13

Numeri

Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku


Verš v kontexte

12 Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené. 13 Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku 14 a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva,

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 A toto je zákon nazarejov: v deň, v ktorý sa na­pl­nia dni jeho nazarej­stva, do­vedú ho ku dveriam stánu shromaždenia.

Evanjelický

13 Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku

Ekumenický

13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí ob­dobie jeho nazirej­ského sľubu, pri­vedie ho kňaz k vchodu stanu stretávania.

Bible21

13 A toto je zákon ohledně na­zí­ra: V den, kdy vy­prší doba jeho za­svěcení, bude přive­den ke vcho­du do Stanu setkávání