Evanjelický4. Mojžišova6,12

4. Mojžišova 6:12

Numeri

Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené.


Verš v kontexte

11 Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu. 12 Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené. 13 Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A od­delí Hos­podinovi dni svoj­ho nazarej­stva a donesie ročného barán­ka na obeť za pre­vinenie a tam­tie pr­vé dni pad­nú, lebo jeho nazarej­stvo je poškvr­nené.

Evanjelický

12 Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené.

Ekumenický

12 Tak sa opäť za­svätí Hos­podinovi na ob­dobie svoj­ho nazirej­ského sľubu a prinesie jed­noročného barán­ka ako obetu za pre­vinenie. Pred­chádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pre­tože poškvr­nil svoj nazirej­ský sľub.

Bible21

12 a všech­ny dny svého na­zírství za­světí Hos­po­di­nu. Při­ne­se ročního beránka jako oběť odškodnění a před­chozí dny se zruší, ne­boť po­sk­vrnil své na­zírství.