Evanjelický4. Mojžišova6,11

4. Mojžišova 6:11

Numeri

Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu.


Verš v kontexte

10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku. 11 Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu. 12 Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A kňaz bude obetovať jed­no obeťou za hriech a jed­no zápal­nou obeťou a pri­kryje na ňom h­riech a tak ho očis­tí od toho, čím zhrešil nad mŕt­vym, a po­svätí jeho hlavu v ten deň.

Evanjelický

11 Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu.

Ekumenický

11 Kňaz prinesie jed­ného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vy­konal ob­rad zmierenia, pre­tože sa poškvr­nil mŕt­volou. V ten deň si znova po­svätí hlavu.

Bible21

11 a kněz při­ne­se jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vy­koná obřad smíření, ne­boť se pro­hřešil při mrt­vém. Toho dne znovu po­světí svou hlavu