Evanjelický4. Mojžišova3,44

4. Mojžišova 3:44

Numeri

Hos­podin hovoril Mojžišovi:


Verš v kontexte

43 Počet mien všet­kých pr­vorodených mužov od jed­nomesačných vy­ššie pri ich spočítaní bol dvad­saťd­vatisíc dve­stosedem­desiatt­ri. 44 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 45 Vy­ber levítov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami a dobytok levítov na­mies­to dobyt­ka Iz­rael­cov. Levíti budú moji - Ja som Hos­podin!

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

44 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

44 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: