Evanjelický4. Mojžišova3,39

4. Mojžišova 3:39

Numeri

Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc.


Verš v kontexte

38 Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť. 39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc. 40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

39 Všet­kých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov podľa ich čeľadí, teda všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo dvadsaťdva tisíc.

Evanjelický

39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc.

Ekumenický

39 Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc.

Bible21

39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce.