Evanjelický4. Mojžišova3,38

4. Mojžišova 3:38

Numeri

Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť.


Verš v kontexte

37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy. 38 Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť. 39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

38 A tí, ktorí táborili pred príbyt­kom, na­pred­ku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Iz­raelových. A v­raj cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

Evanjelický

38 Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

38 Východ­ne od príbyt­ku, pred stanom stretávania na jeho východ­nej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu na­mies­to Iz­raelitov. Ak sa pri­blíži nie­kto ne­povolaný, bude usmr­tený.

Bible21

38 Vepře­du, na východě, tá­boři­li před Příbytkem, to­tiž před Stanem setkávání, Mo­jžíš, Áron a jeho synové. Drže­li za syny Iz­rae­le stráž před sva­tyní. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však měl zemřít.