Evanjelický4. Mojžišova3,37

4. Mojžišova 3:37

Numeri

i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.


Verš v kontexte

36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha, 37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy. 38 Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy.

Evanjelický

37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.

Ekumenický

37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy.

Bible21

37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.