Evanjelický4. Mojžišova3,36

4. Mojžišova 3:36

Numeri

Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha,


Verš v kontexte

35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku. 36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha, 37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy, jeho pod­stav­ce a všet­ko jeho náradie a všet­ku jeho službu

Evanjelický

36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha,

Ekumenický

36 Merári­ov­ci mali na staros­ti do­sky príbyt­ku, jeho závory, stĺpy, pod­stav­ce, všet­ko za­riadenie a prís­lušen­stvo,

Bible21

36 Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou.