Evanjelický4. Mojžišova3,3

4. Mojžišova 3:3

Numeri

Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu.


Verš v kontexte

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený bol Nádáb, po­tom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu. 4 Avšak Nádáb a Abíhú zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti obetovali pred Hos­podinom ne­prís­lušný oheň. Keďže ne­mali synov, kňaz­skú službu vy­konával Eleázár a Ítámár v prítom­nos­ti svoj­ho otca Árona.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu.

Evanjelický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu.

Ekumenický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu.

Bible21

3 to jsou jmé­na Áro­nových synů, po­mazaných kněží po­věřených ke kněžské službě.