Evanjelický4. Mojžišova3,12

4. Mojžišova 3:12

Numeri

Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne,


Verš v kontexte

11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi: 12 Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne, 13 lebo mne pat­rí všet­ko pr­vorodené; v deň, keď som po­bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te, za­svätil som si všet­ko pr­vorodené z Iz­raela od človeka po zvieratá. Mne to pat­rí! Ja som Hos­podin!

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Iz­raelových na­mies­to všet­kých pr­vorodených, ot­várajúcich život, zo synov Iz­raelových, a tedy Levitovia sú moji,

Evanjelický

12 Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne,

Ekumenický

12 Ja som si vy­bral Léviho kmeň spomedzi Iz­raelitov za všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, čo ot­várajú mater­ské lono. Léviho synovia sú moji.

Bible21

12 „Hle, já jsem si namísto všech prvo­ro­zených, kteří mezi Iz­rael­ci ot­vírají lůno, vy­bral z řad synů Iz­rae­le levi­ty. Levi­té jsou tedy mo­ji,