Evanjelický4. Mojžišova3,11

4. Mojžišova 3:11

Numeri

Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi:


Verš v kontexte

10 Árona i jeho synov po­ver, aby spravovali svoj kňaz­ský úrad: ak sa ne­povolaný pri­blíži, nech je vy­daný na sm­rť. 11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi: 12 Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi:

Ekumenický

11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: