Evanjelický4. Mojžišova22,9

4. Mojžišova 22:9

Numeri

Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba?


Verš v kontexte

8 On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, mi po­slal od­kaz:

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba?

Evanjelický

9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba?

Ekumenický

9 Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: Kto sú tí muži u teba?

Bible21

9 Bůh přišel k Balaá­movi a ře­kl: „Kdo jsou ti muži u tebe?“