Evanjelický4. Mojžišova22,7

4. Mojžišova 22:7

Numeri

Starší moáb­ski i starší mid­ján­ski šli a v rukách mali od­menu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, roz­povedali mu Bálákove slová.


Verš v kontexte

6 Teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší ako ja. Azda po­tom ho budem môcť poraziť a vy­hnať z krajiny. Veď viem, že je požeh­naný, komu ty žeh­náš, a pre­kliaty, koho pre­kľaješ. 7 Starší moáb­ski i starší mid­ján­ski šli a v rukách mali od­menu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, roz­povedali mu Bálákove slová. 8 On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak išli starší Moábovi a starší Madianovi nesúc veštné vo svojej ruke. A keď prišli k Balámovi, hovorili mu slová Balákove.

Evanjelický

7 Starší moáb­ski i starší mid­ján­ski šli a v rukách mali od­menu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, roz­povedali mu Bálákove slová.

Ekumenický

7 Moáb­ski a mid­ján­ski starší sa vy­brali na ces­tu a vzali so sebou od­menu za vešt­bu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie.

Bible21

7 Moábští i mi­diánští stařeši­nové tedy ode­š­li s věš­te­ckou odměnou v rukách, a když přiš­li k Balaá­movi, vy­ří­di­li mu Balá­kova slova.