Evanjelický4. Mojžišova22,25

4. Mojžišova 22:25

Numeri

Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, pri­tlačila sa k stene a Bileámovi pri­tlačila nohu k stene. On ju znova zbil.


Verš v kontexte

24 Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany. 25 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, pri­tlačila sa k stene a Bileámovi pri­tlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 A os­lica vidiac an­jela Hos­podinov­ho pri­tis­la sa ku stene a pri­tis­la nohu Balámovi ku stene. Pre­to ju zase bil.

Evanjelický

25 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, pri­tlačila sa k stene a Bileámovi pri­tlačila nohu k stene. On ju znova zbil.

Ekumenický

25 Keď os­lica znova uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pri­tis­la sa k múru a Bileámovi pri­tlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil.

Bible21

25 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la, otře­la se o zeď, takže otře­la o zeď také Balaá­movu no­hu. Bil ji tedy znovu.