Evanjelický4. Mojžišova22,17

4. Mojžišova 22:17

Numeri

Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!


Verš v kontexte

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud! 18 Bileám od­povedal: Keby mi dal Bálák do­kon­ca svoj dom pl­ný zlata a strieb­ra, ani tak ne­môžem pre­stúpiť po­kyn Hos­podina, svoj­ho Boha, a konať niečo malé alebo veľké.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Evanjelický

17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Ekumenický

17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!

Bible21

17 Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“