Evanjelický4. Mojžišova22,13

4. Mojžišova 22:13

Numeri

Vtedy vstal ráno Bileám a po­vedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi nedovolí ísť s vami.


Verš v kontexte

12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný. 13 Vtedy vstal ráno Bileám a po­vedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi nedovolí ísť s vami. 14 Moáb­ske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a po­vedali: Bileám sa zdráha ísť s na­mi.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 Po­tom vstal Balám ráno a po­vedal kniežatám Balákovým: Iďte do svojej zeme, lebo mi nech­ce dať Hos­podin, aby som išiel s vami.

Evanjelický

13 Vtedy vstal ráno Bileám a po­vedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi nedovolí ísť s vami.

Ekumenický

13 Keď Bileám ráno vstal, po­vedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi za­kázal ísť s vami.

Bible21

13 Balaám tedy ráno vstal a ře­kl Balá­kovým hodnostářům: „Vrať­te se do své země. Hos­po­din mi ne­dovo­lil jít s vámi.“