Evanjelický4. Mojžišova1,51

4. Mojžišova 1:51

Numeri

Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť.


Verš v kontexte

50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku. 51 Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť. 52 Všet­ci Iz­rael­ci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zá­stavou, podľa svojich vojov.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

Evanjelický

51 Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, prís­lušníci Léviho kmeňa ho rozo­berú a pri utáborení ho zase po­stavia. Ak sa k nemu pri­blíži nie­kto ne­povolaný, musí zo­mrieť.

Bible21

51 Když se bude Příby­tek chys­tat na ces­tu, levi­té jej složí; když se bude Příby­tek chys­tat k tá­boření, levi­té jej vztyčí. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře.