Evanjelický4. Mojžišova1,50

4. Mojžišova 1:50

Numeri

Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku.


Verš v kontexte

49 Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov. 50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku. 51 Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku.

Evanjelický

50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku.

Ekumenický

50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedec­tva, všet­ko jeho náradie, i všet­ko, čo k nemu pat­rí. Budú nosiť príbytok aj všet­ko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť.

Bible21

50 Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit.