Evanjelický4. Mojžišova1,49

4. Mojžišova 1:49

Numeri

Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov.


Verš v kontexte

48 Hos­podin totiž po­vedal Mojžišovi: 49 Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov. 50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Len po­kolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy ne­spočítaš medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

49 Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov.

Ekumenický

49 Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov.

Bible21

49 „Poko­lení Levi ne­sčí­tej, ne­za­hrnuj je do poč­tu synů Iz­rae­le.