Evanjelický4. Mojžišova1,20

4. Mojžišova 1:20

Numeri

Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov


Verš v kontexte

19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti. 20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A bolo synov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov

Ekumenický

20 Zo synov Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

20 a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše: