Evanjelický4. Mojžišova1,19

4. Mojžišova 1:19

Numeri

tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti.


Verš v kontexte

18 a v pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Po­tom sa dávali za­písať podľa rodin­nej prís­lušnos­ti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvad­saťročných vy­ššie, hlava za hlavou 19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti. 20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

Evanjelický

19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti.

Ekumenický

19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti.

Bible21

19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl