EvanjelickýNehemiáš1,8

Nehemiáš 1:8

Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.


Verš v kontexte

7 Veľmi ťažko sme sa proti Tebe pre­vinili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vy­dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi. 8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy. 9 Ale ak sa ob­rátite ku mne a budete za­chovávať moje príkazy a pl­niť ich, aj keby boli nie­ktorí z vás za­hnaní na kraj neba, aj od­tiaľ ich zhromaždím na mies­to, ktoré som vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, po­vediac: Vy zhrešíte do­pus­tiac sa ne­ver­nos­ti, ja vás rozp­týlim medzi národy.

Evanjelický

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Ekumenický

8 Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Bible21

8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy.