EvanjelickýNehemiáš1,10

Nehemiáš 1:10

Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou.


Verš v kontexte

9 Ale ak sa ob­rátite ku mne a budete za­chovávať moje príkazy a pl­niť ich, aj keby boli nie­ktorí z vás za­hnaní na kraj neba, aj od­tiaľ ich zhromaždím na mies­to, ktoré som vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno. 10 Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou. 11 Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho mod­lit­bu Tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu Tvojich služob­níkov, ktorí sú ochot­ní báť sa Tvoj­ho mena: daj ús­pech svoj­mu služob­níkovi dnes a daj mu náj­sť zľutovanie u toh­to muža. Bol som totiž kráľovým po­hár­nikom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou.

Evanjelický

10 Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou.

Ekumenický

10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou.

Bible21

10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!