EvanjelickýNáhum1

Náhum

Boží súd nad Asýriou a záchrana Júdu1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho. 2 Hos­podin je hor­livým Bohom a po­mstiteľom, po­mstiteľom je Hos­podin, pl­ným prch­kos­ti. Hos­podin sa po­mstí na svojich protiv­níkoch a drží hnev proti svojim ne­priateľom. 3 Hos­podin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva ni­koho bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je Jeho ces­ta a ob­lak je prachom Jeho nôh. 4 Po­hrozí moru, a vy­suší ho, i všet­ky rieky vy­suší. Väd­ne Bášán i Kar­mel, i kvet Libanonu väd­ne. 5 Vr­chy sa trasú pred Ním a pahor­ky sú v po­hybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všet­ko, čo ho obýva. 6 Kto ob­stojí pred Jeho prud­kosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prch­kosť Jeho roz­lieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním. 7 Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho. 8 Valiacou sa zá­plavou urobí koniec svojim protiv­níkom a svojich ne­priateľov do tmy zaženie. 9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On určite urobí koniec, súženie dvak­rát ne­príde. 10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko. 11 Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť. 12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú nedot­knutí a počet­ní, budú zoťatí a za­hynú. A ak som teba po­koril, už viac ťa ne­pokorím. 13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré leží na tebe, a roz­tr­hám tvoje putá. 14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Z tvoj­ho mena nebude viac semeno! Z domu tvojich bohov vy­ničím ryté a liate ob­razy; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

EvanjelickýNáhum1