EvanjelickýMatúš8,5

Matúš 8:5

Evanjelium podľa Matúša

Keď vošiel do Kafar­nau­mu, prišiel k Nemu stot­ník a prosil Ho:


Verš v kontexte

4 Po­vedal mu Ježiš: Nehovor o tom ni­komu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý pri­kázal Mojžiš, im na svedec­tvo. 5 Keď vošiel do Kafar­nau­mu, prišiel k Nemu stot­ník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď vošiel Ježiš do Kafar­nau­ma, pri­stúpil k nemu stot­ník, k­torý ho prosil

Evanjelický

5 Keď vošiel do Kafar­nau­mu, prišiel k Nemu stot­ník a prosil Ho:

Ekumenický

5 Keď vošiel do Kafar­nau­ma, prišiel k nemu stot­ník a prosil ho:

Bible21

5 Když vcházel do Kafarnaum, přistou­pil k ně­mu řím­ský setník a pro­sil ho: