EvanjelickýMatúš8,34

Matúš 8:34

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, celé mes­to vy­šlo na­proti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.


Verš v kontexte

32 Po­vedal im: Choďte! A oni vy­šli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a za­hynula vo vode. 33 Pas­tieri utiek­li, prišli do mes­ta a vy­rozp­rávali všet­ko, aj o po­sad­nutých démon­mi. 34 A hľa, celé mes­to vy­šlo na­proti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 A tu hľa, vy­šlo celé to mes­to oproti Ježišovi, a keď ho videli, prosili ho, žeby od­išiel z ich kraja.

Evanjelický

34 A hľa, celé mes­to vy­šlo na­proti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.

Ekumenický

34 Tu celé mes­to vy­šlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stret­li, prosili ho, aby od­išiel z ich kraja.

Bible21

34 Ce­lé město hned vy­šlo Ježíšovi na­pro­ti, a jakmi­le ho uvi­dě­li, žáda­li ho, ať opustí je­jich kraj.