EvanjelickýMatúš8,33

Matúš 8:33

Evanjelium podľa Matúša

Pas­tieri utiek­li, prišli do mes­ta a vy­rozp­rávali všet­ko, aj o po­sad­nutých démon­mi.


Verš v kontexte

32 Po­vedal im: Choďte! A oni vy­šli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a za­hynula vo vode. 33 Pas­tieri utiek­li, prišli do mes­ta a vy­rozp­rávali všet­ko, aj o po­sad­nutých démon­mi. 34 A hľa, celé mes­to vy­šlo na­proti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 A pasáci utiek­li a odíduc do mes­ta poroz­právali všet­ko, aj o tých po­sad­lých.

Evanjelický

33 Pas­tieri utiek­li, prišli do mes­ta a vy­rozp­rávali všet­ko, aj o po­sad­nutých démon­mi.

Ekumenický

33 Pas­tieri ušli, a keď prišli do mes­ta, poroz­právali všet­ko, aj udalosť s posadnutými.

Bible21

33 Pasáci pra­sat teh­dy utek­li, a když přiš­li do měs­ta, všech­no to o těch po­se­dlých vy­právě­li.