EvanjelickýMatúš8,28

Matúš 8:28

Evanjelium podľa Matúša

Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou.


Verš v kontexte

27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú? 28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou. 29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil?

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Ger­gežanov, stret­li sa s ním dvaja po­sad­lí démonami; išli z hrobov, strašní náram­ne, takže ni­kto ne­mohol prej­sť tou ces­tou pop­ri nich.

Evanjelický

28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou.

Ekumenický

28 Keď prišiel na druhý breh do gadar­ského kraja, vy­beh­li proti nemu dvaja po­sad­nutí, ktorí vy­šli z hrobových jas­kýň. Tak zúrili, že sa ni­kto ne­od­vážil prej­sť po tej ces­te.

Bible21

28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do ga­da­ren­ského kraje, střet­li se s ním dva po­se­dlí, kteří vy­š­li z hrobů. Byli tak ne­bez­peční, že tou cestou ani ne­mohl nikdo cho­dit.