EvanjelickýMatúš8,27

Matúš 8:27

Evanjelium podľa Matúša

A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú?


Verš v kontexte

26 Od­povedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, po­hrozil vet­rom a moru i na­stalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú? 28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vet­ry i more po­slúchajú?

Evanjelický

27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú?

Ekumenický

27 Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho po­slúchajú?

Bible21

27 Učedníci byli ohro­meni. „Kdo to vůbec je?“ pta­li se. „Vž­dyť ho po­s­lou­chá i vítr a vlny!“