EvanjelickýMatúš8,1

Matúš 8:1

Evanjelium podľa Matúša

Keď zišiel z vr­chu, na­sledovali Ho veľké zá­stupy.


Verš v kontexte

1 Keď zišiel z vr­chu, na­sledovali Ho veľké zá­stupy. 2 A hľa, prišiel malomoc­ný, klaňal sa Mu a po­vedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť. 3 (Ježiš) vy­strel ruku, dot­kol sa ho a riekol: Chcem, buď čis­tý! A hneď bol očis­tený od malomocen­stva.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď sišiel s vr­chu, išlo za ním mnoho zá­stupov.

Evanjelický

1 Keď zišiel z vr­chu, na­sledovali Ho veľké zá­stupy.

Ekumenický

1 Keď Ježiš zo­stúpil z vrchu, išli za ním veľké zá­stupy.

Bible21

1 Když pak se­stu­po­val z ho­ry, šly za ním ve­liké zástu­py.