EvanjelickýMatúš7,6

Matúš 7:6

Evanjelium podľa Matúša

Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!


Verš v kontexte

5 Po­krytec, vy­tiah­ni najprv brv­no z vlast­ného oka, a po­tom budeš jas­ne vidieť, aby si mohol vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata. 6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás! 7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás.

Evanjelický

6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Ekumenický

6 Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Bible21

6 Ne­dávej­te svaté věci psům a ne­házej­te své per­ly pra­satům; ji­nak je za­šlapou, otočí se a roz­tr­hají vás.