EvanjelickýMatúš7,23

Matúš 7:23

Evanjelium podľa Matúša

A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!


Verš v kontexte

22 Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti! 24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 A vtedy im vy­znám: Ni­kdy som vás ne­znal. Odídite odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!

Evanjelický

23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!

Ekumenický

23 Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí!

Bible21

23 A teh­dy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás ne­znal. Ode­jdě­te ode mě vy, kdo páchá­te zlo!‘