EvanjelickýMatúš5,8

Matúš 5:8

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni Boha uvidia.


Verš v kontexte

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni milo­sr­den­stva dôj­du. 8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni Boha uvidia. 9 Blaho­slavení, ktorí tvoria po­koj, lebo syn­mi Božími oni budú sa volať.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Blaho­slavení čis­tí srd­com, lebo oni budú vidieť Boha.

Evanjelický

8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni Boha uvidia.

Ekumenický

8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha.

Bible21

8 Blaze čis­tým v srdci, neboť uvi­dí Bo­ha.