EvanjelickýMatúš5,7

Matúš 5:7

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni milo­sr­den­stva dôj­du.


Verš v kontexte

6 Blaho­slavení, ktorí lačnia a žíz­nia po spravod­livos­ti, lebo oni na­sýtení budú. 7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni milo­sr­den­stva dôj­du. 8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni Boha uvidia.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni doj­dú milo­sr­den­stva.

Evanjelický

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni milo­sr­den­stva dôj­du.

Ekumenický

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo im sa do­stane milo­sr­den­stva.

Bible21

7 Blaze milosrdným, neboť do­jdou mi­lo­sr­den­ství.