EvanjelickýMatúš5,46

Matúš 5:46

Evanjelium podľa Matúša

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od­mena? Či nerobia to is­té aj col­níci?


Verš v kontexte

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vy­chádzať sln­ku na zlých aj na dob­rých a zo­siela dážď na spravod­livých aj na ne­spravod­livých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od­mena? Či nerobia to is­té aj col­níci? 47 A ak po­zdravujete len svojich bratov, čo zvlášt­ne robíte? Či nerobia to is­té aj po­hania?

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú od­platu máte? Či azda nečinia toho is­tého i pub­likáni?

Evanjelický

46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od­mena? Či nerobia to is­té aj col­níci?

Ekumenický

46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám pat­rí od­mena? Či to is­té nerobia aj mýt­nici?

Bible21

46 Ja­kou má­te odpla­tu, když mi­lu­jete jen ty, kdo mi­lu­jí vás? Ne­dělají snad to­též i výběrčí daní?