EvanjelickýMatúš4,6

Matúš 4:6

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň.


Verš v kontexte

5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu 6 a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň. 7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 a po­vedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je na­písané, že svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si ne­uderil svojej nohy o kameň.

Evanjelický

6 a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň.

Ekumenický

6 a po­vedal mu: Ak si Boží Syn, vrh­ni sa dolu. Veď je na­písané: Svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň.

Bible21

6 „Jsi-li Boží Syn,“ ře­kl, „vrh­ni se do­lů! Je pře­ce psáno: ‚Svým an­dělům přikáže o to­bě a po­ne­sou tě na rukou, abys nena­razil no­hou na kámen.‘“