EvanjelickýMatúš4,5

Matúš 4:5

Evanjelium podľa Matúša

Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu


Verš v kontexte

4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu 6 a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu

Evanjelický

5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu

Ekumenický

5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie

Bible21

5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.