EvanjelickýMatúš4,4

Matúš 4:4

Evanjelium podľa Matúša

On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích.


Verš v kontexte

3 Tu pri­stúpil po­kušiteľ a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, nech sa z tých­to kameňov stanú chleby! 4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie.

Evanjelický

4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích.

Ekumenický

4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst.

Bible21

4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“