EvanjelickýMatúš4,25

Matúš 4:25

Evanjelium podľa Matúša

Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.


Verš v kontexte

23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude. 24 I roz­nies­la sa po­vesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všet­kých chorých na roz­ličné neduhy, trápených prud­kými bolesťami, po­sad­nutých démon­mi, tr­piacich na padúc­nicu a ochr­nutých; a uzdravoval ich. 25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

Evanjelický

25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Ekumenický

25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Bible21

25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.