EvanjelickýMatúš4,23

Matúš 4:23

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude.


Verš v kontexte

22 A oni hneď zanechali loď aj otca a na­sledovali Ho. 23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude. 24 I roz­nies­la sa po­vesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všet­kých chorých na roz­ličné neduhy, trápených prud­kými bolesťami, po­sad­nutých démon­mi, tr­piacich na padúc­nicu a ochr­nutých; a uzdravoval ich.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Evanjelický

23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude.

Ekumenický

23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.

Bible21

23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi.