EvanjelickýMatúš25,13

Matúš 25:13

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to bdej­te, lebo ne­poz­náte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].


Verš v kontexte

12 Ale on od­vetil: Veru vám hovorím, ne­poz­nám vás! 13 Pre­to bdej­te, lebo ne­poz­náte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka]. 14 Bude to tak, ako keď si človek pred od­chodom na ces­ty za­volal sluhov a odo­vzdal im svoj majetok.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka.

Evanjelický

13 Pre­to bdej­te, lebo ne­poz­náte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].

Ekumenický

13 Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny!

Bible21

13 Pro­to bdě­te, vž­dyť ne­zná­te den ani hodinu.“