EvanjelickýMatúš24,7

Matúš 24:7

Evanjelium podľa Matúša

Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, bude hlad [a mor] a mies­tami zeme­trasenia.


Verš v kontexte

6 Počujete o voj­nách a zves­ti o bojoch; hľaďte, aby ste sa ne­strachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, bude hlad [a mor] a mies­tami zeme­trasenia. 8 A všet­ko toto je počiatok boles­tí.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, a bude bývať hlad a mor, a zeme­trasenia budú miestami.

Evanjelický

7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, bude hlad [a mor] a mies­tami zeme­trasenia.

Ekumenický

7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, mies­tami budú hladomory a zeme­trasenia.

Bible21

7 Národ po­vstane pro­ti náro­du a králov­ství pro­ti králov­ství a na různých mís­tech vy­puknou hla­do­mo­ry a zemětřesení.