EvanjelickýMatúš24,3

Matúš 24:3

Evanjelium podľa Matúša

Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta.


Verš v kontexte

2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta. 4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď sedel na Olivovom vr­chu, pri­stúpili k nemu učeníci osobit­ne a riek­li: Po­vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a skonania sveta?

Evanjelický

3 Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta.

Ekumenický

3 Keď sedel na Olivovom vr­chu a boli sami, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Po­vedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a kon­ca sveta.

Bible21

3 Když se pak po­sa­dil na Olivetské hoře, přistou­pi­li k ně­mu učedníci o sa­mo­tě. „Řekni nám, kdy to bude?“ pta­li se. „Jaké bude zna­mení tvého přícho­du a kon­ce světa?“