EvanjelickýMatúš24,29

Matúš 24:29

Evanjelium podľa Matúša

Hneď po súžení oných dní za­tmie sa sln­ko, mesiac ne­vydá svet­lo, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa po­hybovať.


Verš v kontexte

28 Lebo kde bude mŕt­vola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po súžení oných dní za­tmie sa sln­ko, mesiac ne­vydá svet­lo, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa po­hybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všet­ky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

29 A hneď po súžení tých dní za­tmie sa sl­n­ce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviez­dy budú padať s neba, a nebes­ké moci sa budú po­hybovať.

Evanjelický

29 Hneď po súžení oných dní za­tmie sa sln­ko, mesiac ne­vydá svet­lo, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa po­hybovať.

Ekumenický

29 Hneď po súžení tých dní sln­ko sa za­tmie a mesiac ne­vydá svoj jas, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť.

Bible21

29 „Hned po soužení oněch dnů ‚s­lun­ce se za­tmía měsíc ne­vy­dá světlo, hvězdy bu­dou pa­dat z ne­be a ne­bes­ké mo­cnosti se zachvějí.‘