EvanjelickýMatúš24,22

Matúš 24:22

Evanjelium podľa Matúša

A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil; ale pre vy­volených budú tie dni skrátené.


Verš v kontexte

21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil; ale pre vy­volených budú tie dni skrátené. 23 Ak by vám vtedy nie­kto po­vedal: Aj­hľa, tu je Kris­tus; alebo: Tam je! - ne­ver­te!

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

22 A keby neboly zk­rátené tie dni, nebolo by za­chránené ni­ktoré telo; ale pre vy­volených budú zk­rátené tie dni.

Evanjelický

22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil; ale pre vy­volených budú tie dni skrátené.

Ekumenický

22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil, ale kvôli vy­voleným sa tie dni skrátia.

Bible21

22 Kdy­by ty dny ne­byly zkráce­ny, ne­zachránil by se vůbec nikdo. Kvů­li vy­vo­leným však ty dny bu­dou zkráce­ny.