EvanjelickýMatúš24,13

Matúš 24:13

Evanjelium podľa Matúša

Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.


Verš v kontexte

12 Pre­tože ne­právosť vy­vr­cholí, oc­hlad­ne lás­ka mnohých. 13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 14 Toto evan­jelium o kráľov­stve bude sa zves­tovať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom, a po­tom príde koniec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený.

Evanjelický

13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

Ekumenický

13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený.

Bible21

13 Kdo však vy­trvá až do kon­ce, bude za­chráněn.