EvanjelickýMatúš24,12

Matúš 24:12

Evanjelium podľa Matúša

Pre­tože ne­právosť vy­vr­cholí, oc­hlad­ne lás­ka mnohých.


Verš v kontexte

11 Po­vs­tane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pre­tože ne­právosť vy­vr­cholí, oc­hlad­ne lás­ka mnohých. 13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

12 A pre­to, že bude rozm­nožená ne­právosť, oc­hlad­ne lás­ka mnohých;

Evanjelický

12 Pre­tože ne­právosť vy­vr­cholí, oc­hlad­ne lás­ka mnohých.

Ekumenický

12 A pre­tože sa rozm­noží ne­právosť, v mnohých vy­c­hlad­ne lás­ka.

Bible21

12 A pro­tože se rozšíří špatnost, lás­ka mno­hých vy­chladne.